Medical Protection
Ubezpieczenia OC Lekarzy - Pewna polisa OC dla lekarzy‎

796766556
kontakt@medical-protection.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

 

OC OBOWIĄZKOWE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Suma obowiązkowego ubezpieczenia wynosi odpowiednio 75 000 EURO na jedno zdarzenie i 350 000 EURO na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie trwania ubezpieczenia. Suma ta może na wniosek ubezpieczającego zostać podwyższona do kwoty 150 000 EURO na jedno zdarzenie i 500 000 EURO na wszystkie zdarzenia.

OC OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIODAWCY NIEBĘDĄCY PODMIOTEM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego (świadczeniodawcy) za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie dotyczy:

- Osoby fizyczne, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają je w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, a jednocześnie nie występują jako podmiot wykonujący działalność leczniczą (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej).
- Podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (np. apteki, sklepy medyczne, zakłady optyczne, zakłady perukarskie i in.)

Suma obowiązkowego ubezpieczenia wynosi odpowiednio 10 000 EURO na jedno zdarzenie i 50 000 EURO na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie trwania ubezpieczenia.

OC DOBROWOLNE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

Dobrowolne ubezpieczenie OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych obejmuje:

- odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania świadczeń zdrowotnych,

- odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich służących wyłącznie do celów wykonywania czynności zawodowych, objętych ochroną ubezpieczeniową (odpowiedzialność cywilna najemcy),

- odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,

- odpowiedzialność cywilną podwykonawców Ubezpieczającego .

OFERUJEMY UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAZWYCZAJ W PAKIECIE gdyż oferta wtedy jest kompleksowa ,a poza tym dodatkowe produkty nadają dużą zniżkę na OC.

Dodatkowym ubezpieczeniem w pakiecie jest:

  1. HIV i WZW(dla pracowników Podmiotu): gdzie przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego po ekspozycji na badania oraz kurację antyretrowirusową ,w konsekwencji zdarzeń mających miejsce na terytorium RP, dodatkowo w wariancie B : NNW, którym Ubezpieczony uległ w okresie ubezpieczenia na terytorium wszystkich państw świata, również wskutek amatorskiego (rekreacyjnego) uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

  2. KOSZTY OCHRONY PRAWNEJ: gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych PODMIOTU LECZNICZEGO w niezbędnym zakresie poprzez refundację przez INTER Polska poniesionych kosztów z nią związanych oraz świadczenie usługtelefonicznej asysty prawnej.

JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ czegokolwiek więcej: ZADZWOŃ ( 796-766-556 ), a na pewno Ci DORADZIMY lub WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY.