�٥

Medical Protection
Ubezpieczenia OC Lekarzy - Pewna polisa OC dla lekarzy‎

796766556
kontakt@medical-protection.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DLA LEKARZY

OBOWIĄZKOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DLA LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. od dnia 01.01.2012, obowiązują nowe przepisy prawne w zakresie ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy mówią, że każdy lekarz prowadzący działalność leczniczą MUSI indywidualnie zawrzeć takie ubezpieczenie. Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub też praktyki lekarskiej w miejscu wezwania. Suma obowiązkowego ubezpieczenia wynosi odpowiednio 75 000 EURO na jedno zdarzenie i 350 000 EURO na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie trwania ubezpieczenia. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC Lekarza i Lekarza Dentysty obejmuje odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania ubezpieczonego ( świadczącego usługi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej ) wyrządzone w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Zakresem ochrony nie obejmuje zatem szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, polegających na zapłacie kar umownych, powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroryzmu, wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia oraz powstałych w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę. Taką ochronę każdy lekarz może uzyskać wykupując dodatkowe Dobrowolne ubezpieczenie OC

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego czynności zawodowychw ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich służących do wykonywania czynności zawodowych. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności udzielenia pierwszej pomocy. Jeśli chodzi o sumy ubezpieczeniowe to są one dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta i mogą sięgać do sumy 150 000 EURO na jedno zdarzenie i 350 000 EURO na wszystkie zdarzenia.

OFERUJEMY UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDE WSZYSTKIM W PAKIECIE, ponieważ oferta wtedy jest kompleksowa. Dodatkowym ubezpieczeniem w pakiecie jest:

  1. HIV i WZW : gdzie przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego po ekspozycji na badania oraz kurację antyretrowirusową ,w konsekwencji zdarzeń mających miejsce na terytorium RP, dodatkowo w wariancie B : NNW, którym Ubezpieczony uległ w okresie ubezpieczenia na terytorium wszystkich państw świata, również wskutek amatorskiego (rekreacyjnego) uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

  2. KOSZTY OCHRONY PRAWNEJ : gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w niezbędnym zakresie poprzez refundację przez INTER Polska poniesionych kosztów z nią związanych oraz świadczenie usług telefonicznej asysty prawnej.

JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ czegokolwiek więcej: ZADZWOŃ ( 796-766-556 ), a na pewno Ci DORADZIMY lub WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY.