Medical Protection
Ubezpieczenia OC Lekarzy - Pewna polisa OC dla lekarzy‎

796766556
kontakt@medical-protection.pl

Ubezpieczenia Dla Medycyny

Lekarzu ubezpiecz się !!!!!!! PDF Drukuj Email
ImageMinisterstwo Zdrowia wprowadziło obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich lekarzy. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Polisa ma chronić lekarzy przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu lekarza.
W nowej ustawie o izbach lekarskich przyjęto, że lekarz wykonujący zawód na terytorium Polski w zakładzie opieki zdrowotnej lub w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Informuje o tym art. 117 ustawy, który dosłownie brzmi tak:

Art. 117. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póĽn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14.  Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 i 45 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).”;

2)   po art. 48 dodaje się art. 48a i 48b w brzmieniu:

„Art. 48a. 1.  Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   w zakładzie opieki zdrowotnej,

2)   w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

- podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2.   Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3.   Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

4.   Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 48b.    Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 48a, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych czynności.”

 

Czytaj całą ustawę o izbach lekarskich tutaj

 

Zatem obowiązek ubezpieczenia lekarzy dotyczy, wszystkich którzy wykonują zawód zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, jak i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej.